ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมสัมมนาการสร้างทีมงานการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2558


วันที่ 14 พ.ย. 2558
ณ จังงหวัดอุดรธานี